КЗД предлага признаване на съвместното съжителство за еднополови двойки

17 юли, 2008 at 4:26 pm Вашият коментар

За съжаление се включвам по темата със закъснение от Охрид. От cybercracker през GGW научавам за необичайно поведение и активност от страна на Комисията за защита от дискриминация, които — по всичко изглежда — са решили сега да отчетат активността си по ЛГБТ въпросите за 2008 г.

Поради липса на друга информация, а и тъй като пиша настоящето по време на съвещание, ще ви предложа единствено това, което е написал cybercracker по темата. Дано той няма нищо против… ;)

На конференция във Варна, посветена на проекта „Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация“ председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Кемал Еюп съобщи, че съвместното съжителство на хомосексуални може да бъде регламентирано и у нас, ако Министерския съвет и Народното събрание се съобразят със становището на ръководения от него орган. Гей двойките ще получат възможността да се наследяват и да ползват отпуск по болест, ако от проекто-текстовете на Семейния кодекс (СК) отпадне думата „разнополови“, разкри същността на предложението Еюп.

С препоръка No 2/01.07.2008 г КЗД определя като дискриминационни някои текстове от проекта за СК, внесен за разглеждане в Парламента. Въпросът бе повдигнат от Българската гей организация „Джемини“ с жалба с вх. No 12-20-30/11.04.2008 г и разгледан пред петчленен разширен състав на Комисията с докладчик доц. Благой Видин.

Според жалбоподателя чл. 5 от проекта, който гласи: „Бракът се сключва по взаимно, свободно и изрично съгласие на мъж и жена, дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданско състояние” и във връзка с чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Р България – „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена”; чл. 13, ал. 1 от проекта за Семеен кодекс, който гласи: „Фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена има правно значение в предвидените от закона случаи” и чл. 66, ал. 1 от същия, според който „За баща на детето се счита партньорът на майката, ако детето е родено през време на фактическото съпружеско съжителство или преди да са изтекли 300 дни от прекратяването му”, са дискриминационни на признак „сексуална ориентация” и „семейно положение” по смисъла на ЗЗДискр.

В Препоръката на КЗД се подчертава, че „правото на зачитане на личния живот и семейство във връзка с правото на равно третиране като основни права на човека не могат да бъдат ограничавани с действие или бездействие на държавата в качеството й на регулатор на обществените отношения спрямо един човек само и единствено поради сексуалната му ориентация. Република България като част от международната общност, която е приела и прилага на практика международните инструменти за правата на човека, е длъжна да гарантира правото на личен живот, което може да се прояви в правото на две лица от един и същ пол да създадат семейство с всички произтичащи от това последици. Противното означава неизпълнение на международни задължения на България, неизпълнение на задължения, произтичащи от членството й в ЕС, както и декларативната, но не и въведена в действие норма за недискриминация на хората с различна сексуална ориентация“, пише още в документа.

Ето някои от мотивите на Комисията, които заслужават внимание:

По отношение на чл. 5 от готвения проект за СК Комисията за защита от дискриминация няма правомощия да се произнася дали съществуват дискриминационни разпоредби в Конституцията, която изключва възможността брак да сключват лица от един и същи пол.

По отношение на чл. 13, ал. 1 от проекто-кодекса КЗД се позовава на няколко международни актове:

– Всеобщата декларация за правата на човека, приета на 10 декември 1948 г от Общото събрание на ООН, която в чл. 12 прогласява правото на зачитане на личния и семеен живот, макар в нея да липсва изрично позоваване на признака „сексуална ориентация” като релевантен за проявена дискриминация.

– Международният пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 16 декември 1966 г, който в чл. 17 закрепва правото на личен живот и семейство, а в чл. 26 прогласява, че „всички лица са равни през закона и имат право, без вскякаква дискриминация, на еднаква законна закрила”.

– Практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Европейската конвенция по правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС).

ЕСПЧ прави разлика между сключване на брак и създаване на семейство. Съдът признава, че всеки човек има право на зачитане на семейството, независимо дали става дума за семейство, възникнало след сключване на брак, или в резултат на фактическо съжителство. Отказът да се регулира правото на зачитане на семейството на лица от един и същи пол не е продиктуван от мотива да се предотвратят реални вреди, смятат от КЗД и признават, че у нас правата на зачитане на личния живот и семейството на двойките с хомосексуална ориентация са „силно ограничени”.

Комисията за защита от дискриминация счита, че отказът на държавата да признае семейство между две лица от един и същи пол и произтичащия от това отказ да регулира определени правоотношения е проява на дискриминация по смисъла на на чл. 14 и във връзка с чл. 8 от ЕКПЧОС. Чрез своето бездействие, изразяващо се в отказ да признае за правно релевантно съжителството между две лица от един пол, България отрича имплицитно правото на тези лица да създадат семейства. Това влиза в директен разрез с разпоредбите на ЕКПЧОС и практиката на ЕСПЧ и представлява нарушение от страна на държавата на поетите по ЕКПЧОС ангажименти, подчертава КЗД.

С въвеждането на института на фактическото съжителство, съгласно чл. 13, ал. 1 от СК държавата признава, че понятието семейство е по-широко от понятието брак, и с това отстранява съществувалата досега дискриминация на признак „семейно положение”, но само за лицата с хетеросексуална ориентация. За хомосексуалните не отстранява съществуващото неравно третиране, пише в мотивите. Бездействието на държавата е явно дискриминационно и в пряко нарушение на поетите задължения по МПГПП.

„Фактическото съпружеско съжителство не следва да се противопоставя на брака, а да се признае като основание за възникване на семейство и за една от формите, чрез която хората осъществяват основните им права на личен живот и семейство” , коментира видната специалистка по семейно право проф. Цанка Цанкова в бр. 1 за 1999 г на сп. „Юридически свят”, цитирана в изложението на КЗД. Проф. Цанкова подкрепя виждането, че чл. 8 от ЕКПЧОС урежда две самостоятелни права – на брак и на семейство, като второто може да се реализира и чрез фактическо съжителство.

ЕКПЧОС, ратифицирана от Народното събрание на 31 юли 1992 г и влязла в сила на 2 октомври с. г. с което е станала част от вътрешното право и по смисъла на чл. 5, ал. 4 от българската Конституция има превес над нормите от вътрешното законодателство, които й противоречат.

За продоляването на предрасъдъците и стереотипите голямо значение има и практиката на Съда на Европейските Общности (СЕО), допълват от КЗД. СЕО настоява правото на Европейската общност да се разглежда като нещо по-висше в сравнение с влизащите в противоречие разпоредби на националното законодателство на страните-членки.

Чл. 8 от ЕКПЧОС прогласява правото на зачитане на личния и на семейния живот и посочва, че държавата не може да се намесва в упражняването на това право освен в съответствие със закона и когато е необходимо – в интерес на националната сигурност, обществената безопасност и икономическия просперитет, за защита на здравето и морала или за защита на правата и свободите на другите. Едно от принципните положения, върху които е изградена юриспруденицята на ЕСПЧ е идеята, че ЕКПЧОС е жив организъм, който постоянно се развива, за да отговори на нуждите на съвременното общество и концепция за правата на човека, аргументират се от КЗД.

В своите решения ЕСПЧ приема хомосексуалността като част от личната сфера на човека, т. е. правото на сексуална ориентация е част от правото на личен живот. По отношение на забраната за дискриминация на лицата с различна сексуалност Резолюцията на ЕП от 8 февруари 1994 г настоява за равни права на лесбийките и хомосексуалните в ЕС.
С Договора от Лисабон, който се очаква да влезе в сила през 2009 г и с Хартата на основните права на ЕС се гарантират правото на зачитане на личния живот и забраната на дискриминация, напомнят от КЗД. България ратифицира Договора на 21 март 2008 г и с този акт се задължава да гарантира правото на личен живот и семейство във връзка с недискриминацията на лица с различна сексуална ориентация. Без значение е кога той ще влезе в сила, упражняваната от властите с бездействието им дискриминация по отношение на хомосексуалните двойки противоречи на чл. 7, във връзка с чл. 2 от Договора. „С бездействието си и отказа да признае за легитимни семейните отношения между две лица от един пол, държавата нарушава поетите задължения като пълноправен член на ЕО и допуска съществуването на дискриминация към тези лица“, пише още в предложението.

КЗД счита, че с отказа да се признае фактическо съжителство в проекто-кодекса лицата с хомосексуална ориентация се поставят в по-неблагоприятно положение по отношение на хетеросексалните при упражняването на предвидените в закона права и това представлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр., във връзка с чл. 32, ал. 1 от Конституцията. Нерегламентирането на фактическото съжителство за ЛГБТ , т. е. бездействието на държавата, нарушава международните актове за правата на човека – чл. 17 във връзка с чл. 26 от МПГПП и чл. 8 и във връзка с чл. 14 от ЕКПЧОС – и влиза в разрез със задълженията, които България е поела като пълноправен член на ЕС.

Според КЗД текстът на чл. 13, ал. 1 от проекта за СК следва да гласи: „Фактическото съпружеско съжителство между двама партньори има правно значение в предвидените от закона случаи.”

По отношение на чл. 66, ал. 1 от проекто-кодекса КЗД счита, че презумпцията за бащинство не би могла да се прилага за еднополови двойки и не представлява дискриминация по смисъла на ЗЗДискр.

Въз основа на всичко гореизложено и на основание чл. 38, ал. 1, буква „г” от правилата за производство пред КЗД, Комисията препоръчва на основание чл. 47, т. 8 от ЗЗДискр. на Министерския съвет като субект със законодателна инициатива по смисъла на чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Р България да подготви и внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 13, ал. 1 от проекта за Семеен кодекс, като включи в обхвата на разпоредбата и двойките от един и същи пол.

Становището е подписано от Кемал Еюп, Лало Каменов, доц. Благой Видин, доц. Ирина Мулешкова, Анели Чобанова, Есен Фикри, Росица Георгиева, Зора Генчева и Хари Алексиев.

Източник: cybercrackerbg.blogspot.com

Entry filed under: ЛГБТК новини. Tags: , , , , , , .

Московските власти забраняват гей демонстрация пред иранското посолство В-к Култура: Първият гей парад в България. Равносметката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

юли 2008
П В С Ч П С Н
« Юни   Авг »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми