Дискриминацията в цифри

12 август, 2009 at 11:43 pm 4 Коментари

Общи факти за дискриминацията в Европа

 • Голям процент от европейците смятат, че дискриминацията е широко разпространено явление в тяхната държава. Дискриминацията, основаваща се на етнически произход, се смята за най-разпространената форма на дискриминация в ЕС (62%), следвана от дискриминацията, основаваща се на сексуална ориентация (51%), увреждане (45%), възраст (45%) и религия/убеждения (42%). (Евробарометър 2008 г.)
 • 15% от европейците посочват, че са усетили проява на дискриминация или тормоз лично срещу тях, основаваща се най-малко на един от дискриминационните признаци – увреждане, расов или етнически произход, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения. Най-често съобщаваният признак за проява на дискриминация е въз основа на възрастта (6%). (Евробарометър 2008 г.)
 • Повече от половината европейци (53%) твърдят, че не знаят какви са техните права, ако станат жертва на дискриминация или тормоз. Една трета (33%) посочват, че знаят своите права, докато останалите дават отговор „зависи“ (11%). (Евробарометър 2008 г.)

Равни възможности на работното място

 • Европейците подкрепят в голяма степен прилагането на конкретни мерки за осигуряване на равни възможности на работното място. 83% от европейците подкрепят мерки, насочени към осигуряване на равни възможности на хората с увреждания, 80% на хората, които са дискриминирани, заради възрастта, както и 72% на хората с различен расов и етнически произход. 70% от европейците подкрепят мерки, осигуряващи равни възможности на хората, изповядващи различна религия или убеждения. (Евробарометър 2008 г.)
 • Европейците подкрепят в голяма степен редица мерки, насочени към увеличаване на равните възможности на работното място. Това включва контрол на процедурите за наемане, което се подкрепя от 71% от европейците, и включване на етническите малцинства в работната сила, подкрепяно от 57% от анкетираните. (Евробарометър 2008 г.)

Дискриминация, основаваща се на:

Расов и етнически произход

 • 47% от анкетираните роми посочват, че са били дискриминирани поне веднъж през последните 12 месеца, като са станали обект средно на 11 случая на дискриминация за същия период. (Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA): „Роми 2009 г.“)
 • Между 66% и 92% от ромите, в зависимост от държавата, в която е проведено проучването, не са съобщили за последната проява на дискриминация спрямо тях през последните 12 месеца на компетентна организация или на мястото на проява на дискриминацията. Главната причина, поради която не са съобщили своя случай на проява на дискриминация, е, че „нищо нямаше да се случи или да се промени“. (FRA: „Роми 2009 г.“)
 • Средно 86% от ромите не могат да посочат името на организация, която би им помогнала, ако станат жертва на дискриминация. (FRA: „Роми 2009 г.”)
 • Като цяло европейците ще се чувстват много комфортно, ако имат за съсед човек от различен етнически произход (средният резултат е 9,1 от 10). Въпреки това средностатистическият анкетиран европеец няма да се чувства много комфортно, ако има за съсед политически ръководител от малцинствена етническа група (6,4 от 10). По отношение на ромската принадлежност 24% от европейците няма да се чувстват много комфортно, ако имат за съсед човек от ромски произход. (Евробарометър 2008 г.)

Религия или убеждения

 • Средно 1 от всеки 3 европейски мюсюлмани (34% от мъжете и 26% от жените) твърдят, че са станали жертва на дискриминация през последните 12 месеца. Мюсюлманите, които са посочили, че са били обект на дискриминация, твърдят, че са дискриминирани средно 8 пъти за същия период. (FRA: „Мюсюлмани 2009 г.“)
 • Средно 79% от европейските мюсюлмани не са съобщавали за последния случай на дискриминация спрямо тях през последните 12 месеца на компетентна организация или на мястото на проява на дискриминацията. Главната причина, поради която не са съобщили своя случай на проява на дискриминация, е, че „нищо нямаше да се случи или да се промени“ (59%), докато много други (38%) не са виждали никакъв смисъл да съобщават за съответната проява на дискриминация, тъй като тя е била просто „част от нормалното им ежедневие“. (FRA: „Мюсюлмани 2009 г.“)
 • Средно 80% от анкетираните мюсюлмани не могат да посочат името на организация, която предлага помощ или консултации на хора, станали обект на дискриминация. (FRA: „Мюсюлмани 2009 г.“)
 • Средностатистическият европеец ще се чувства изключително комфортно, ако има за съсед човек, изповядващ различна религия или убеждения (8,5 по 10-точкова скала). Анкетираните приемат още по-добре идеята да имат за съсед човек, принадлежащ към малцинствена религиозна група, който заема най-високото политическо положение в тяхната държава (9,0 по 10-точкова скала). (Евробарометър 2008 г.)

Увреждане

 • 10% от населението на ЕС (50 милиона души) са хора с увреждания. Този брой се равнява на населението на Белгия, Чешката република, Гърция, Унгария и Холандия взети заедно. (EDF 2009)
 • Сред хората с увреждания процентът на безработица е от два до три пъти по-висок от този на хората без увреждания, като едва 16% от хората с ограничени възможности на трудовия пазар могат да получат работа с малко помощ. (EDF 2009)
 • Колкото по-тежка е степента на увреждане, толкова по-ниско е нивото на участие на трудовия пазар. Едва 20% от хората с тежки увреждания са заети в сравнение с 68% от хората без увреждания. (EDF 2009)
 • По 10-точковата „скала за комфорт“ средностатистическият европеец отчита степен на комфорт 9,1, ако съседът му е човек с увреждания. Повече от 6 от всеки 10 анкетирани лица (61%) посочват, че биха се чувствали напълно комфортно в този случай. На въпроса как биха се чувствали, ако имат за съсед човек с увреждания, който заема възможно най-високия политически пост, се отчита малко по-ниска средна степен на комфорт, която въпреки това продължава да е висока – 8,0. (Евробарометър 2008 г.)

Възраст

 • В ЕС-27 на всеки човек на възраст от 65 години или повече се падат четирима души в работоспособна възраст (15-64 г.). (Евростат 2008 г.)
 • Европейците са по-склонни да приемат, че младите хора и възрастните хора не постигат лесно споразумение по въпроса кое е най-доброто за обществото (69%) и са по-склонни да не приемат, че възрастните хора са тежест за обществото (85%). (Евробарометър 2008 г.)
 • Две трети от европейците смятат, че тяхното правителство трябва да улесни възможността възрастните хора да продължат да работят след навършване на задължителната пенсионна възраст, ако те желаят. (Евробарометър 2008 г.)
 • Средностатистически анкетираните приемат по-добре идеята човек под 30 г. (6,4 от 10) да бъде избран на най-високата политическа длъжност в страната, отколкото идеята да бъде избран човек на възраст над 75 г. (5,4). Те изразяват сериозни съмнения (5,4 от 10) към заемането на най-висок политически пост от лица над 75-годишна възраст. (Евробарометър 2008 г.)

Сексуална ориентация

 • В държавите със силно законодателство, което защитава правата на хомосексуалните и бисексуалните лица, включително правото за създаване на законно партньорство, общите нагласи към подобни лица са по-положителни. Нагласите към трансполовите лица са значително по-отрицателни в сравнение с нагласите към хомосексуалните и бисексуалните лица. (FRA 2008)
 • Средностатистическият европеец се чувства сравнително комфортно от идеята да има за съсед хомосексуалист. 45% твърдят, че ще се чувстват напълно комфортно от този факт, докато 9% дават спонтанен отговор, че им е безразлично. Степента на комфорт от съседство с хомосексуален политически ръководител е малко по-ниска: 7,0 по 10-точкова скала. (Евробарометър 2008 г.)
 • По 10-точковата скала анкетираните шведи (9,5), холандци и датчани проявяват най-висока степен на „комфорт“ (9,3) от идеята да имат за съсед хомосексуалист, докато тези резултати са много по-ниски в Литва (6,1), Латвия (5,5) и България (5,3). (Евробарометър 2008 г.)

За повече информация:

 1. Eurobarometer: “Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes”. Fieldwork February – March 2008. Publication July 2008: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf
 2. Eurobarometer: “Intergenerational Solidarity: Analytical report”. Fieldwork March 2009. Publication April 2009. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_269_en.pdf
 3. European Commission: Media4Diversity – Taking the Pulse of Diversity in the Media. March 2009: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
 4. EU-midis: “Data in Focus report 1: Romas” April 2009, Fundamental Rights Agency http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_roma_en.htm
 5. EU-midis: “Data in Focus report 2: Muslims“ June 2009, Fundamental Rights Agency http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_muslims_en.htm
 6. Anti-Semitism – Summary overview of the situation in the European Union 2001-2008. February 2009, Fundamental Rights Agency. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Antisemitism_Update_2009.pdf
 7. Homophobia and discrimination on Grounds of Sexual orientation in the EU Members States: Part I Legal Analysis 2008. Fundamental Rights Agency http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/pub_cr_homophobia_0608_en.htm
 8. Homophobia and discrimination on Grounds of Sexual orientation in the EU Members States: Part II The Social Situation 2009. Fundamental Rights Agency http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm
 9. European Disability Forum: Facts and Figures. http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=12534
 10. The European Centre: “The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25” by Isilda Shima, Eszter Zólyomi and Asghar Zaidi. Policy Brief February (1) 2008. http://www.euro.centre.org/data/1201610451_25081.pdf
 11. Eurostat: “Ageing characterizes the demographic perspectives of the European societies” by Konstantinos GIANNAKOURIS. Population and social conditions 72/2008

За информация за съответната държава:

 1. Eurobarometer. Country Fiches: “Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes”. Fieldwork February – March 2008. Publication July 2008: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
 2. Country reports – Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States, Fundamental Rights Agency: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/background_cr/cr-hdgso-p2_en.htm

>> Гласувай

Entry filed under: ЛГБТК новини, Разни. Tags: , , , , , , , , , , , , .

Kylie – Dancing Queen Лесбийки са причина за недостиг на сперма в Швеция

4 Коментари Add your own

 • 1. soldat  |  13 август, 2009 в 2:36 pm

  Според тези цифри излиза че в Европа над 50% от хората ви харесват. Защо ли обаче за всеки думата гей или педерас (в УСА или Европа) е обидна дума. Истината е че не ви харесват и тея цифри си ги изсмуквате от пръстите. В европа повече хора не биха позволили детето си да се приближи даже към педерас.

 • 2. Stalik  |  14 август, 2009 в 12:21 am

  @soldat, полагай усилие да бъдеш коректен в това, което пишеш. Иначе се оказва, че пишеш просто, за да развяваш за пореден път неприязънта си.

  Проучванията на Евробарометър се провеждат в страните от ЕС. В този смисъл те не показват, че „в Европа над 50% от хората ви (ни) харесват“. Те обобщават данни само за страните-членки на ЕС. Така че не виждам от къде иде учудването ти.

  Истината е, че тези цифри са резултати от статистически проучвания. Когато казваш, че са изсмукани от пръстите, с какви точно аргументи и факти подкрепяш това свое твърдение? Не видях, затова питам.

  Това, че думата „гей“ е обидна, камо ли пък „за всеки“, просто не е вярно. :D За мен, например, не е. както и за всички мои гей приятели. Същото се отнася и до „педерас“, но зависи от човека, който я употребява, и конотацията й. Независимо от това, дори да бяха обидни думи, не виждам какъв критерий за толерантността е това. Пресемантизирането на думите не е непременно функция на социалната толерантност.

 • 3. Misho  |  14 август, 2009 в 11:24 pm

  Солдат – невеж си ама по-лошото е че си проличава още в първото ти изречение. Ама имаш късмет че сме толерантни към невежите.

 • 4. Ремон  |  15 август, 2009 в 3:35 pm

  Това не е вярно.Има един вид дискриминация,която съществува само между хората и която съзнателно се премълчава.Това е дискриминацията по притежавано количество от пари,имоти,благородни метали и всякакви други богатства.Подчертавам „количество“,защото материалните богатства се оценяват в пари.А парите са само количество и не придават никакви човешки качества на своите притежатели.Казано по-просто,парите почти изключват наличието на някакъв талант.И обратното-дори да си надарен с уникален талант,ако си беден е лесно да умреш на 20 години от ангина.Не е случаен факта,че природата не е допуснала никаква подобна форма на дискриминация между различните видове животни и дори растения.Дискриминацията дължаща се на богатството е толкова противоестествена,колкото и личната собсвеност на гори,планини,реки,минерали и други части от природата.Хората са продукт на природата и не могат да я притежават,нито да я купуват или наследяват.Но го правят всеки ден,навсякъде и е неизбежно да не понесат последиците от потъпкването на природните закони. Дано поне да не стане преди да сме се вразумили.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Статии

Психология и биология на хомосексуалността


Хомосексуалност от „Енциклопедия по психология” на Oxford University Press
Въпроси и отговори за сексуалната ориентация и хомосексуалността
Въпроси и отговори за трансполовостта и половата идентичност
20 мита за хомосексуалността, гейовете и лесбийките
Психоанализа и хомосексуалност в постмодерното хилядолетие
Демаскиране на деликатния хетеросексизъм: микроагресиите и микролегитимациите в ежедневието
Когато някой те нарече „педал”: как да се справяме с микрообидите
Каква е сексуалната ми ориентация или защо оргазмът няма последната дума
Хетеросексуалните мъже, които правят секс с мъже
Хомосексуалността: парадокс на еволюцията
Хомосексуалност и педофилия: кратка бележка

Етика и право на ЛГБТ


Хомосексуалност и морал
Свобода и морализъм

Социална роля, права и социокултурна интеграция на хомосексуалността


Няколко въпроса за гей-лесбийското движение
Парадирането с хомосексуалността
Някои често срещани анти-гей тези
Как се става мъжкар или културата на омразата към педалите в психологията на българския мъж
Интимни връзки между мъжете
17 май - Международен ден срещу хомофобията

Разкриване (Coming out)

Вън от дрешника, открит на улицата

ЛГБТ семейство и родители


Въпроси и отговори за еднополовите бракове
Какво е бракът?
10 причини гей браковете да не бъдат разрешени
Въпроси и отговори за отглеждането на деца от гей мъже и лесбийки
Развитието на децата с хомосексуални родители в сравнение с това на децата в хетеросексуални семейства
Децата на родителите лесбийки и гей мъже
Работа с родители на хомосексуални

ЛГБТ история и антропология


ЛГБТ антропология
ЛГБТ етнография
Еднополовата сексуалност в Древна Месопотамия

Хомофобия


Хомофобия: анализ на един „допустим” предразсъдък
Психология на сексуалния предразсъдък

ХИВ/СПИН


Въпроси и отговори за ХИВ/СПИН

Други


За изневярата и секса

• Официални становищаАрхиви

август 2009
П В С Ч П С Н
« Юли   Септ »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

My Pocket

Bookmark and Share
Firefox 2
Firefox 2
Firefox 2
 
Creative Commons License
Публикуваното в този блог ползва условията на Криейтив Комънс лиценз. Tyxo.bg counter free hit counters

Посетителите ми