Сексуална ориентация, родители и деца. Становище на Американската асоциация по психология

Прието от Съвета на представителите на Американската асоциация по психология (ААП) на 28 и 30 юли, 2004 г.

Родителите гей мъже и лесбийки

Много лесбийки и гей мъже са родители. Според преброяването в САЩ през 2000 година 33% от домакинствата на женските еднополови двойки и 22% от мъжките са съобщили, че отглеждат поне едно дете на възраст под 18 години в домакинството си. Въпреки значителният брой от поне 163 879 домакинства, оглавявани от лесбийки или гей родители в американското общество, днес на дневен ред има три важни въпроса за тези домакинства, които будят безпокойство (Falk, 1994; Patterson, Fulcher & Wainright, 2002). Това включва тревогите, че лесбийките и гей мъжете са ментално болни; че лесбийките страдат от дефицит на майчински способности в сравнение с хетеросексуалните жени; и че във връзките си със своите сексуални партньори на лесбийките и гей мъжете им остава малко време за децата. Като цяло научните изследвания не успяха да докажат основите на което и да е от тези притеснения (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Tasker, 1999; Tasker & Golombok, 1997). Най-напред хомосексуалността не е психологическо разстройство (Conger, 1975). Макар че излагането на предразсъдъците и дискриминацията, основана на сексуалната ориентация, могат да предизвикат остър стрес (Mays & Cochran, 2001; Meyer, 2003), няма надеждно доказателство в полза на тезата, че хомосексуалната ориентация сама по себе си намалява способността за психологическо функциониране. Второ, вярата, че възрастните гей мъже и лесбийките са негодни за родители, няма емпирични основи (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002). Не са установени разлики в подхода към отглеждане на децата между лесбийките и хетеросексуалните жени (Patterson, 2000; Tasker, 1999). За членовете на гей и лесбийски двойки е установено, че разпределят задълженията си към грижите за детето по равно, както и че са удовлетворени от отношенията с партньорите си (Patterson, 2000, 2004a). Резултатите от някои изследвания показват, че родителските способности на лесбийките майки и гей бащите могат да бъдат и по-добри спрямо тези на хетеросексуални двойки. Няма научна основа за заключението, че майките лесбийки или гей бащите са неспособни като родители на база на сексуалната им ориентация (Armesto, 2002; Patterson, 2000; Tasker & Golombok, 1997). Напротив, резултатите от изследванията показват, че за родителите лесбийки и гей мъже е също толкова вероятно да осигурят подкрепяща и здравословна среда за децата си, колкото и за хетеросексуалните родители.

Децата на родителите лесбийки и гей мъже

С повишаването на видимостта и социалният статут на родителите лесбийки и гей мъже, на дневен ред винаги са повдигани три важни въпроса за влиянието на тези родители върху децата (Falk, 1994; Patterson, Fulcher & Wainright, 2002). Единият е свързан с това, че децата на родители лесбийки и гей мъже ще изпитват повече трудности по отношение на половата си идентичност, в сравнение с децата на хетеросексуални родители. Пример за това е тревогата, че децата отгледани от майки лесбийки и гей бащи ще покажат смущения в половата си идентичност и/или полово-ролевото си поведение. Втората категория притеснения е свързана с аспектите на личностното развитие на детето в области извън половата идентичност. Така например някои наблюдатели изразяват опасения, че децата, за които се грижат родители гей мъже или лесбийки, биха били по-уязвими спрямо психичните разстройства; биха проявили повече трудности в адаптивността и поведенчески проблеми, или пък биха били по-слабо здрави в психологическо отношение от другите деца. Третата  категория тревоги е свързана с това, че децата на родители лесбийки и гей мъже ще изпитат трудности в междуличностните отношения. Така например някои наблюдатели изразяват опасения, че децата, за които се грижат родители гей мъже или лесбийки, ще бъдат подложени на стигматизация, подигравка или друг вид тормоз от страна на връстниците си. Друг често срещан страх е това, че с дете, за което се грижат родители гей мъже или лесбийки, би било по-вероятно да бъде злоупотребена сексуално от страна на родителя или приятелите и познатите на родителя.

Резултатите от социалните изследвания не успяха да потвърдят което и да е от тези притеснения за децата на родителите лесбийки и гей мъже (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Tasker, 1999). Те сочат, че половите идентичности (включително родовият пол, полово-ролевото поведение и половата ориентация) се формират при децата на нехетеросексуалните родители по начини, подобни на тези при децата на хетеросексуалните родители (Patterson, 2004a). Изследванията върху другите аспекти на личностното развитие (в това число личността, концепцията за себе си и поведението) по подобен начин разкрива малко разлики между децата на майки лесбийки и тези на хетеросексуални родители (Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999). Въпреки това малко са данните по тази тема от гледна точка на децата на гей бащи (Patterson, 2004b). Доказателствата сочат, че децата на родители лесбийки и гей мъже имат нормални отношения с връстниците си и възрастните (Patterson, 2000, 2004a; Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999; Tasker & Golombok, 1997). Картината, която се очертава от изследванията, е картина, показваща участие в социални контакти с връстници, родители, членове на семейството и приятели. Страховете, че с децата на родители гей мъже и лесбийки ще бъде злоупотребено сексуално от възрастните, че ще бъдат подложени на отхвърляне от връстниците или че ще бъдат изолирани от еднополовите общности на лесбийки и гей мъже, не получиха никаква подкрепа от страна на научно установените факти. Те сочат, че развитието, приспособимостта и добруването на децата с родители лесбийки и гей мъже не се различават подчертано от тези на децата с хетеросексуални родители.

Резолюция

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че ААП подкрепя политиката и законодателството, подпомагащи здравата, сигурна и грижовна среда за всички деца (DeLeon, 1993, 1995; Fox, 1991; Levant, 2000);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че ААП има дългогодишна политика за осъждане на „всички публични и частни форми на дискриминация спрямо гей мъжете и лесбийките” и моли настойчиво за отмяната на всички дискриминативни закони срещу тези групи;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че ААП има дългогодишна политика на осъждане на „всички публични и частни форми на дискриминация спрямо гей мъжете и лесбийките” и подкрепя „отменянето на дискриминативното право, спрямо тях” (Conger, 1975)

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че ААП прие Резолюция за попечителството на деца през 1976 г. (Conger, 1977, p. 432);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че дискриминацията спрямо родителите лесбийки и гей мъже лишава техните деца от обезпеченията, правата и привилегиите, от които се ползват децата на женените хетеросексуални двойки;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че някои юрисдикции забраняват на лесбийките и гей мъжете и еднополовите двойки да осиновяват деца, независимо от голямата нужда от приемни родители (Lofton v. Secretary, 2004);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД липсата на научни доказателства, че ефективността на родителството е свързана с половата ориентация на родителя: лесбийките и гей мъжете могат да осигурят подкрепяща и здравословна среда на децата си толкова, колкото и хетеросексуалните родители (Patterson, 2000, 2004; Perrin, 2002; Tasker, 1999);

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, че изследванията показват, че приспособимостта, развитието и психологическото добруване на децата не са свързани с половата ориентация на родителите и че за децата на родители лесбийки и гей мъже е възможно да се развият позитивно толкова, колкото и за децата на хетеросексуални родители (Patterson, 2004; Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001);

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ да се противопостави на всякаква дискриминация, основана на сексуалната ориентация в областта на осиновяването, попечителството и посещаването на деца, приемните грижи и репродуктивните здравни услуги;

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ, че вярва в това, че децата, отглеждани от еднополови двойки, се възползват от правните връзки с всеки родител;

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ, че подкрепя защитата на отношенията родител-дете, чрез узаконяването на съвместни осиновявания и осиновяване от втори родител на деца, отглеждани от еднополови двойки;

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ, че Асоциацията трябва да вземе водеща роля в противопоставянето на всякаква дискриминация, основана на половата ориентация в областта на осиновяването, попечителството и посещаването на деца, приемните грижи и репродуктивните здравни услуги;

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ, че ще насърчава психолозите да действат в полза на премахването на всякаква дискриминация на основата на сексуална ориентация в областта на осиновяването, попечителството и посещаването на деца, приемните грижи и репродуктивните здравни услуги в тяхната практика, изследванията, образованието и професионалната подготовка (American Psychological Association, 2002);

ААП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ОЩЕ да предостави научни и образователни ресурси, които да информират обществената дискусия и разработването на държавната политика по отношение на дискриминацията на основата на сексуална ориентация в областта на осиновяването, попечителството и посещаването на деца, приемните грижи и репродуктивните здравни услуги; и които ресурси ще помогнат на членовете и отделите на Асоциацията, както и свързаните с тях държавни, провинциални и териториални психологически асоциации.


Бележки

 • American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57, 1060-1073.
 • Armesto, J. C. (2002). Developmental and contextual factors that influence gay fathers’ parental competence: A review of the literature. Psychology of Men and Masculinity, 3, 67 – 78.
 • Conger, J.J. (1975). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1974: Minutes of the Annual meeting of the Council of Representatives. American Psychologist, 30, 620-651.
 • Conger, J. J. (1977). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the legislative year 1976: Minutes of the Annual Meeting of the Council of Representatives. American Psychologist, 32, 408-438.
 • DeLeon, P.H. (1993). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1992: Minutes of the annual meeting of the Council of Representatives August 13 and 16, 1992, and February 26-28, 1993, Washington, DC. American Psychologist, 48, 782.
 • DeLeon, P.H. (1995). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1994: Minutes of the annual meeting of the Council of Representatives August 11 and 14, 1994, Los Angeles, CA, and February 17-19, 1995, Washington, DC. American Psychologist, 49, 627-628.
 • Falk, P.J. (1994). Lesbian mothers: Psychosocial assumptions in family law. American Psychologist, 44, 941-947.
 • Fox, R.E. (1991). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1990: Minutes of the annual meeting of the Council of Representatives August 9 and 12, 1990, Boston, MA, and February 8-9, 1991, Washington, DC. American Psychologist, 45, 845.
 • Levant, R.F. (2000). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the legislative year 1999: Minutes of the Annual Meeting of the Council of Representatives February 19-21, 1999, Washington, DC, and August 19 and 22, 1999, Boston, MA, and Minutes of the February, June, August, and December 1999 Meetings of the Board of Directors. American Psychologist, 55, 832-890.
 • Lofton v. Secretary of Department of Children & Family Services, 358 F.3d 804 (11th Cir. 2004).
 • Mays, V. M., & Cochran, S. D. (2001). Mental health correlates of perceived discrimination among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. American Journal of Public Health, 91, 1869-1876.
 • Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674-697.
 • Patterson, C.J. (2000). Family relationships of lesbians and gay men. Journal of Marriage and Family, 62, 1052- 1069.
 • Patterson, C.J. (2004a). Lesbian and gay parents and their children: Summary of research findings. In Lesbian and gay parenting: A resource for psychologists. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Patterson, C. J. (2004b). Gay fathers. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (4th Ed.). New York: John Wiley.
 • Patterson, C. J., Fulcher, M., & Wainright, J. (2002). Children of lesbian and gay parents: Research, law, and policy. In B. L. Bottoms, M. B. Kovera, and B. D. McAuliff (Eds.), Children, Social Science and the Law (pp, 176 – 199). New York: Cambridge University Press.
 • Perrin, E. C., and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002). Technical Report: Coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics, 109, 341 – 344.
 • Stacey, J. & Biblarz, T.J. (2001). (How) Does sexual orientation of parents matter? American Sociological Review, 65, 159-183.
 • Tasker, F. (1999). Children in lesbian-led families – A review. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 153 – 166.
 • Tasker, F., & Golombok, S. (1997). Growing up in a lesbian family. New York: Guilford Press.

Paige, R. U. (2005). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the legislative year 2004. Minutes of the meeting of the Council of Representatives July 28 & 30, 2004, Honolulu, HI. Retrieved November 18, 2004, from the World Wide Web http://www.apa.org/governance/. (To be published in Volume 60, Issue Number 5 of the American Psychologist.)

free hit counters

Tyxo.bg counter


%d блогъра харесват това: